شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش با شناسه ملی 14004730611 و کد اقتصادی 411475614633 جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مالی کارآفرین و شرکت نهایی گروه، بانک کارآفرین می‌باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خ یابان آفریقا، بلوار صبا، پالک 8، طبقه سوم است.

شرکت پتروفن آوری پلیمر کارآفرین در تاریخ 25/11/1393 به صورت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 468083 مورخ 25/11/1393 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. شرکت پتروفن آوری پلیمر کارآفرین طی سال 1394 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 31/05/1394 به نام شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش به شناسه ملی 14004730611 تغییر نام داده و در تاریخ 25/08/1394 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.شد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را در زبان فارسی ایجاد کرد.

به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده شرکتهای پترو فنآوری پلیمر افق و توسعه صنایع پتروشیمی کوروش مورخ 14/06/1394 مطابق با آئین نامه اجرایی بند ز ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصالحات بعدی کلیه اموال، دارائیها، مطالبات، د یون، تعهدات و سرمایه شرکت پترو فنآوری پلیمر افق به شرکت توسعه صنایع پتروشیمی کوروش منتقل گردید و مراتب در تاریخ 12/12/1394 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

فعالیت‌های اصلی

  • تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و اسیدها و پلیمرهای صنعتی و کشاورزی و مشتقات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی
  • ارائه و انجام هرگونه خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
  • فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی (صادرات و واردات) مواد اولیه صنعتی و معدنی و محصولات شیمیائی
  • اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و مشارکت با شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی بخش خصوصی و دولتی
  • عقد قراردادهای اخذ تسهیلات مالی و مشارکت با شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های شرکت